PP-111 (Faisalabad)
Designation Name
President Zahid Gujjar
General Secretary Mubashar Sheraz Thakar
Secretary Information

PP-111 (Faisalabad) CC154, UC26, UC52, UC51

CC157, CC149, CC20, CC03

CC124, CC153, CC151, CC123

UC27, CC25, CC24, CC22

UC155, UC151 ,UC27, UC156

UC2, CC155, CC121, CC122

UC21

UC31, UC30,UC29